คณะผู้บริหาร

นายธีรวัช อุดคำมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0979499556

นางนฤมล บรรดาศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสายัณห์ อ่างบุญตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวนิภา พูลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอังคณา ภูมินทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล