ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ปีการศึกษา 2564
 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 23 21 44 2
ม.2 24 23 47 2
ม.3 27 24 51 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 74 68 142 6
ม.4 13 19 32 2
ม.5 14 8 22 2
ม.6 11 21 32 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 38 48 86 6
รวมทั้งหมด 112 116 228 12